HomeHome
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SALSAMOTION

Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of  werkzaamheden van Dansschool Salsamotion gevestigd te Haarlem, hierna ook te noemen: de dansschool.

2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot dansschool te weigeren.

3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terreinvan en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de eigenaren en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.


4. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.


5. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool/directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.


6. Door uzelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. Consumpties zijn verkrijgbaar aan de bar en mogen alleen binnen het horecabedrijf genuttigd worden.


Inschrijving en betaling
1. Salsamotion biedt 4 lesseizoenen: 3 niveaus per jaar + 1 aangepast zomerseizoen                                met spoedcursussen. Eén lesblok bestaat uit een lessenreeks van 10 weken, 1 keer per weerk les. De lesduur is 1 en 1⁄4 uur inclusief een korte pauze.

2. Inschrijving voor een of meerdere cursussen dient elektronisch via het  inschrijfformulier op de website www.salsamotion.nl. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd ook als hij/zij op een later tijdstip start dan de eerste cursusdag van de desbetreffende cursus in het lopende cursusseizoen. Gemiste lessen kunnen in de loop van de cursus worden ingehaald.

3.Cursusgeldenen dienen voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Het cursusgeld dient overgemaakt te worden naar Salsamotion, Haarlem, reknr: 44 89 424, onder vermelding van je naam, cursusniveau en cursusdag. Wanneer het cursusgeld voor aanvang van de lessen niet overgemaakt is, dient het cursusgeld uiterlijk op de eerste les contant te worden voldaan. Alleen dan is deelname mogelijk. Bij de eerste les is het raadzaam een half uur voor aanvang aanwezig te zijn in verband met de administratie, ook als je al betaald hebt.

4. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk

5. Bij te late betaling wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht

6. Alle lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar

7. De dansschool mag de cursus annuleren bij onvoldoende cursisten of overmacht. In geval van annulering door de dansschool voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

8. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van    deelname aan een cursus.

9. De docenten van Salsamotion bepalen het lesniveau van de cursist, ongeacht de eerdere danservaring van de cursist.

10. Bij verhindering/afwezigheid wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij zich   voor 12.00 uur afmeldt via mobiel nr. 06-29 55 69 14 of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Indien niet tijdig is afgemeld, is inhalen van een les niet mogelijk.

11. Inhalen is niet mogelijk bij themalessen, spoedcursussen en bootcamps.

12. Gezien de danspassen van de heer (als leider) anders zijn dan die van de dame (als volger), dient de cursist zich te houden aan de rolverdeling man/vrouw in de lessen en op de dansvloer.

13. Aanmelding van dames zonder mannelijke danspartner, en heren zonder vrouwelijke danspartner worden in de eerst instantie op de wachtlijst geplaatst. Indeling geschiedt op volgorde van inschrijving. De cursist word op de hoogte gesteld zodra hij/zij geplaatst kan worden.

14. Als een koppel van hetzelfde geslacht de nadrukkelijke wens heeft om als ‘danskoppel’ te willen deelnemen, dienen zij dat bij de inschrijving aan te geven en vooraf met de dansschool af te spreken wie van twee de man/vrouw-rol op zich neemt. Let wel: tijdens het hele traject van de (vervolg) cursus(sen) dienen beiden zich aan de in het begin afgesproken rolverdeling te houden.

15. Over de wachtlijst en beoordeling is geen discussie mogelijk, Salsamotion beslist hierin.

Korting

1.    Beter dansen leer je door veel danskilometers te maken. Salsamotion biedt daarom 50% korting op iedere extra 10-weekse cursus, zodat je vaker in de week lessen kan volgen. De korting geldt alleen als 1 persoon meerdere cursussen volgt in dezelfde periode. De extra cursus dient van hetzelfde cursusniveau te zijn of lager.

2.    Salsamotion geeft geen korting op spoedcursussen of themalessen, en geen korting op  korting.

Annulering
1.    Een cursus kan uiterlijk een week voor aanvang door de cursist worden geannuleerd. In dat geval wordt er € 20,- aan annuleringskosten per persoon in rekening gebracht. Betaalde lesgelden worden, na aftrek van deze € 20,-, geretourneerd. Indien het bedrag nog niet is betaald dan moet er alsnog € 20,- aan annuleringskosten worden betaald.

2.    Cursussen die binnen een week voor aanvang van de cursus of later worden geannuleerd dienen in zijn geheel te worden betaald. Hierbij geldt als ‘aanvang’ de startdatum/-dag van de cursus waarvoor de cursist staat ingeschreven.

3.    Uitsluitend bij ernstige blessures of langdurige ziekte van cursist, kan de cursus worden ‘verschoven’ naar het nieuwe lesseizoen (verhuizing, verandering van baan, zorg voor familie, vertrek buitenland of lange vakanties e.d, zijn geen geldige reden voor vershuiven van lessen). De cursist dient de dansschool hiervan direkt op de hoogte te brengen. Op vertoon van een doktersverklaring kan de cursus maximaal 1 seizoen worden verschoven. Wel dient de cursist aan de gehele cursus opnieuw deel te nemen, en betaalt hij/zij bij aanvang de reeds gevolgde lessen tot aan de onderbreking, a 10 euro per genoten les.

Aansprakelijkheid

1.     Salsamotion is niet aansprakelijk voor letsel, schade of diefstal ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

2.    De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

3.    Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan de dansschoolhouder te vergoeden ter hoogte van de aanschafprijs. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

4.    Salsamotion heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

Concurrentie
1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursuslessen en de door Salsamotion verstrekte video materiaal uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik"

2.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Indien een cursist zelf lesgeeft, dient dit bij inschrijving gemeld te worden bij de dansschool.

3.    Bij overtreding van het hiervoor onder genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 1.000,-- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Salsamotion een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

 
Nike Roshe Run Schweiz|Nike Air Huarache Damen|Nike Roshe Run Blumen|Nike Roshe Run Mesh Schwarz|Nike Roshe Run Dyn FW Heren|Nike Roshe Run Nederland|Nike Roshe Run GPX Femme Blanche/Noir|Nike Free Run Pas Cher|Nike Roshe One Noir|Nike Air Max Dames|NIKE FREE LOOPSCHOENEN|Nike Roshe Run Camo|Nike Roshe Run Kaufen|Nike Free Flyknit Laufschuhe|Air Max 2015 Schwarz Volt |Roshe Run Femme|Baskets Nike Air Max|Air Force One